Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Karlu Darmanin (1825-1909)

Darmanin maghruf ukoll bhala Carlozzo twieled l-Isla fl-1825 u tharreg l-arti minn missieru. Fil-bidu tal-karriera tieghu ittanta jaghmel xi skulturi fl-irham izda ma damx ma beda jahdem fil-kartapesta.


Ghalkemm Darmanin hadem hafna xoghol marbut mal-Gimgha l-Kbira, tajjeb insemmu xi vari titulari li ghamel fosthom is-Salvatur ghal Hal Lija (ritratt isfel), il-Madonna ta' Lourdes għall-Qrendi, San Gejtanu ghal Hamrun, San Giljan ghall-Parrocca li ggib l-istess isem u San Leonardu ghal Hal Kirkop ( li inbidel fl-1949).


Karlu Darmanin jibqa l-aktar maghruf ghan-numru kbir ta' vari li hadem ghall-Gimgha l-Kbira. Kien l-istatwarju li seraq ix-xena fit-tieni nofs tas-seklu dsatax u ta sehem kbir fl-izvilupp ikonografiku f'pajjizna.


Naghtu xi ezempji. L-Ort ta' Bormla (1878) hija kkunsidrata bhalha wiehed mill-kapulavuri ta' Darmanin, l-ewwelnett ghall-pozizzjoni insolita li qed fiha Kristu u wkoll ghax fiha introduca it-tieni anglu. Fil-Veronika tal-Mosta (1869) introduca ghall-ewwel darba figura gdida fit-tifla zzomm il-garra f'idejha. Imma l-aktar vara li tixhed l-izvilupp ikonografiku hija il-vara tat-tradiment ta' Guda f'Hal Qormi (1908), li hija l-ewwel vara ta' dan il-misteru f'Malta u li baqghet unika sal-1961. Permezz ta' Karlu Darmanin, inkissret it-tradizzjoni tas-sett tat-tmien vari.


Darmanin hadem hafna vari ghal diversi lokalitajiet u mhux ta' b'xejn li jissejjah il-Princep ta' l-istatwarji. Tajjeb li nghidu li l-Mosta ghandha sitta mid-disgha vari ta' dan l-istatwarju. Hawnhekk ta' min isemmi il-kurcifiss meraviljuz tal-vara l-Kbira (1869), bicca xoghol li tigbed l-ammirazzjoni ta' kullhadd.


Karlu hadem hafna xoghlijiet ohra, fosthom angli li ghadhom izejnu t-toroq taghna fil-festi parrokkjali. Insemmu wkoll il-Madonna tar-Ruzarju li hadem ghall-Mellieha, ghan-Naxxar u ghaz-Zurrieq, u l-Qalb ta' Gesu ghal H'Attard.


Karlu Darmanin miet fis-26 ta' Novembru 1909 fil-Hamrun u ndifen fic-cimiterju tal-Addolorata.

Ara ukoll:

Il-Vari Ta' Karlu Darmanin Fil-Gimgha L-Kbira F'Malta